Informacja Polskiego Towarzystwa Przyrodników im Kopernika w sprawie monitoringu wizyjnego:

1. Administrator danych
Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane
Państwa dane osobowe jest Polskie Towarzystwo Przyrodników z siedzibą przy ul.
Ingardena 3, 30-060 Kraków.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Prezes PTPK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych wysyłając e-mail
na adres:
ido@ptpk.org

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:              
  - zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków i gości
    w czasie zebrań, posiedzeń, konkursów i konferencji
  - zapewnienia ochrony mienia
  - zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym,
  administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Okres przechowywania danych
Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu
nie przekracza 3 miesięcy.  Informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem
biuro@ptpk.org

5. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym członkom Zarządu Towarzystwa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo
do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:
reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego
monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod adresem:
biuro@ptpk.org
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.