Strona zawiera opisy cyklicznych konferencji naukowych
Ekologia człowieka i Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania w językach polskim i angielskim oraz innych konferencji współorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

The website contains descriptions of periodic scientific conferences ‘Human ecology’ and ‘Rare diseases not only in the curriculum’ in Polish and English and other conferences organized by Polish Copernicus Society of Naturalists