Informacja Polskiego Towarzystwa Przyrodników im Kopernika w sprawie monitoringu wizyjnego:


1. Administrator danych
Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Polskie Towarzystwo Przyrodników z siedzibą przy ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków.


2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Prezes PTPK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych wysyłając e-mail na adres: ido@ptpk.org


3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków i gości w czasie zebrań, posiedzeń, konkursów i konferencji
- zapewnienia ochrony mienia
- zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym,
administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.


4. Okres przechowywania danych
Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu nie przekracza 3 miesięcy.
Informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem: biuro@ptpk.org


5. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym członkom Zarządu Towarzystwa.


6. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo
do uzyskania informacji nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:
reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring,
praw osób objętych monitoringiem pod adresem: biuro@ptpk.org

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Translate »