Statut
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Towarzystwa.

§1.

Towarzystwo nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika” (PTP im. Kopernika) i jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§2.

Terenem działalności Towarzystwa jest cała Rzeczpospolita Polska. Działalność swoją rozwija Towarzystwo za pośrednictwem Oddziałów i Sekcji.

§3.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków, władze Towarzystwa mogą jednak, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, obierać siedzibę w innych miejscowościach.

II. Cele Towarzystwa.

§4.

Celem Towarzystwa jest:
a) upowszechnianie i popularyzacja nauk przyrodniczych, poprzez działalność edukacyjną
i kulturalną, poznawanie i ochrona przyrody ojczystej;
b) propagowanie etycznych i humanistycznych wartości przyrody;
c) prowadzenie i popieranie prac badawczych w zakresie ochrony przyrody;
d) naukowe wspieranie prac nad restytucją gatunków wymierających;
e) prowadzenie i popieranie prac nad przygotowaniem i aktualizacją sieci obszarów chronionych;
f) wspieranie badań i prac dotyczących poprawy metod gospodarowania i zarządzania środowiskiem przyrodniczym na obszarach zdegradowanych;
g) prowadzenie edukacji przyrodniczej i badań zmierzających do poprawy jakości tego kształcenia;
h) organizowanie krajowych i zagranicznych konferencji oraz sympozjów przyrodniczych;
i) współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony przyrody, w tym szczególnie w obszarach granicznych.

§5.

Towarzystwo realizuje postawione sobie zadania przez:

a) systematyczne i planowe organizowanie posiedzeń naukowych z odczytami, referatami oraz komunikatami połączonymi z dyskusją i krytyką, a także wystawami i innego rodzaju działalnością kulturalną;
b) urządzanie publicznych odczytów, pokazów, wystaw i wycieczek naukowych;
c) wydawanie periodyków poświęconych naukom przyrodniczym oraz gromadzenie księgozbiorów;
d) propagowanie nauk przyrodniczych drogą specjalnych publikacji oraz poprzez środki masowego przekazu;
e) organizowanie konkursów;
f ) współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach i zadaniach.

III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§6.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na honorowych, zwyczajnych i wspierających. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa. Minimalna składka członka wspierającego wynosi dwudziestokrotność składki członka zwyczajnego. Członkowie wspierający mają prawo brać udział we wszystkich pracach związanych z realizacją zadań statutowych Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa.

§7.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie nauki lub pracy dla Towarzystwa. Zgłoszone przez Zarząd Główny kandydatury Walne Zgromadzenie przyjmuje lub odrzuca. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, lecz są zwolnieni od płacenia składek.

§8.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy, kto deklaruje się jako miłośnik przyrody, uznaje za swoje cele wymienione w niniejszym statucie, zostanie polecony Towarzystwu przez dwóch jego członków i przyjęty przez Zarząd Oddziału. Nazwiska nowych członków ogłasza się na posiedzeniach naukowych oddziałów.

§9.

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz swego oddziału. Mogą brać udział we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Towarzystwo. Mają prawo do korzystania z biblioteki Towarzystwa i do otrzymywania jego wydawnictw na warunkach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§10.

Obowiązkiem członków zwyczajnych jest praca na rzecz Towarzystwa, w szczególności aktywny udział w zebraniach naukowych Towarzystwa oraz regularne płacenie składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§11.

Członek może być skreślony z listy członków Towarzystwa za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa, lub za działalność na jego szkodę. Skreślenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału powziętej na umotywowany wniosek Zarządu lub 1/3 członków oddziału większością dwóch trzecich głosów obecnych. Wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

§12.

Każdy członek może wystąpić z Towarzystwa przez zawiadomienie o tym na piśmie Zarządu swego oddziału. Członkom zalegającym z opłatą składek przez rok, zawiesza się prawa członkowskie, a zalegających z opłatą przez dwa lata, skreśla się automatycznie z listy członków.

§13.

Członkowie Towarzystwa pełniący funkcje z wyboru (członkowie Zarządu Głównego, członkowie Zarządu Oddziału, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału) nie pobierają za swe czynności żadnego wynagrodzenia.

IV. Władze.

§14.

Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Towarzystwa, Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZGROMADZENIE.

§15.

Naczelną władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. W walnym zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Prezesi oddziałów i delegaci oddziałów, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny, jednakże bez głosu stanowiącego. Walne zgromadzenie nadaje godność członka honorowego, odznaki Towarzystwa, a ponadto:
a) przyjmuje do wiadomości lub odrzuca sprawozdanie Zarządu Głównego, obejmujące też sprawozdania Zarządów Oddziałów, udzielając mu lub odmawiając absolutorium;
b) rozstrzyga w ostatniej instancji odwołania członków w sprawach o skreślenie, jak też spory między Zarządem Głównym a Zarządami Oddziałów lub innymi Władzami Towarzystwa;
c) przeprowadza wybory Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
d) ustala wysokość składki członkowskiej i określa warunki, na jakich członkowie Towarzystwa otrzymują
wydawnictwa.

§16.

Delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa wybierają Walne Zgromadzenia Oddziałów spośród swych członków. Oddziały liczące do 50 członków wybierają po jednym delegacie, na każde dalsze 50 członków przypada również po jednym delegacie, przy czym resztę równą lub przekraczającą 25, liczy się za pełne 50. Oddziały mogą wybierać stosowną liczbę zastępców na wypadek nie możności wykonania funkcji przez delegata. Delegatów legitymuje ich lista przesłana do Zarządu Głównego przez Zarządy Oddziałów przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa .

§17.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny przynajmniej raz na trzy lata. Zarząd Główny co najmniej na 14 dni przed Zgromadzeniem podaje do wiadomości Zarządów Oddziałów miejsce, termin i porządek obrad. Walne Zgromadzenie może być również zwołane na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/4 członków Towarzystwa.

§18.

Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego i delegatów reprezentujących co najmniej połowę oddziałów Towarzystwa. W razie braku quorum wyznacza się drugi termin, w którym każda liczba obecnych wystarcza do powzięcia prawomocnych uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem rozwiązania Towarzystwa.

§19.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu, skreślenia członków, którzy odwołują się do Walnego Zgromadzenia lub rozwiązania Towarzystwa. W tych przypadkach wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Głosowanie jest jawne. Wybory odbywają się jawnie, chyba, że większość opowie się za głosowaniem tajnym.

B. ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA.

§20.

Zarząd Główny sprawuje nadzór wewnętrzny nad działalnością Towarzystwa, jego oddziałów i sekcji oraz nad organizowanymi konkursami, a także nad sprawami finansowymi. Powołuje też Komitety Redakcyjne i Redaktorów Naczelnych periodyków Towarzystwa. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes dla rozpatrzenia określonych spraw. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności Prezesa, jednego z Wiceprezesów i co najmniej połowy członków Zarządu.

§21.

Zarząd Główny Towarzystwa składa się z prezesa, 2-4 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej oraz innych członków Zarządu wybranych na trzy lata, o ile Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane wcześniej, dla wyboru nowych władz. W skład Zarządu Głównego wchodzą ponadto prezesi oddziałów na przeciąg swojej kadencji w Zarządzie Oddziału. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Walne Zgromadzenie wybiera imiennie Prezesa i Wiceprezesów, na pozostałych zaś członków Zarządu Głównego głosuje się bez oznaczenia ich funkcji. Właściwym organem wykonawczym Towarzystwa jest Prezydium Zarządu, to jest prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz. Jeśli w czasie kadencji któryś z członków władz ustąpi, władzom Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji, jednakże lista dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§22.

Prezydium Zarządu kieruje Towarzystwem i reprezentuje je na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie Prezydium działający łącznie. Do dokonania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa upoważniony jest prezes (lub wiceprezes) i księgowy działający łącznie. Do dokonania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych związanych z działalnością KGOB upoważniony jest przewodniczący lub wiceprzewodniczący i księgowa Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej, natomiast w Komitecie Okręgowym Olimpiady Biologicznej przewodniczący i sekretarz KOOB działający łącznie.

§23.

Prezydium Zarządu, w razie prowadzenia działalności gospodarczej ustala jej szczegółowe zasady oraz zatrudnia etatowych pracowników i ustala ich wynagrodzenie. Tworzy i likwiduje Zakłady Towarzystwa, określa regulaminy działania, powołuje i odwołuje kierowników tych zakładów oraz określa ich wynagrodzenia.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA.
§24.

Główna Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru PTP im. Kopernika, jest odrębna od organu zarządzającego (Zarządu Głównego), i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

§25.

Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie i pełni swoje funkcje do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia. Komisja ta składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Dodatkowo Komisja może się składać z dwóch zastępców na wypadek ustąpienia jednego lub dwóch członków Komisji. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.

§26.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§27.

Główna Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić przed Walnym Zgromadzeniem rewizje ksiąg i dokumentów kasowych, sprawdzić stan finansowy Towarzystwa i przygotować na piśmie sprawozdanie z kontroli z ewentualnymi wnioskami. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli w każdym czasie wszelkich ksiąg, dokumentów finansowych oraz gospodarki Towarzystwa.

V. Podstawa finansowa Towarzystwa.

§28.

Podstawą finansową Towarzystwa są:
a) składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
Składki członkowskie ściągają oddziały zachowując na pokrycie kosztów administracyjnych 80 %;
b) zapisy darowizny i spadki, zarówno w złotych polskich jak i w dewizach, wnoszone przez osoby fizyczne i
prawne z kraju i z zagranicy;
c) działalność gospodarcza – w tym celu Towarzystwo może zakładać własne Zakłady Produkcyjne, handlowe
i usługowe, powoływać oddziały, filie i przedsiębiorstwa, a także zakładać spółki lub nabywać udziały
(akcje) w spółkach;
d) wpływy ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dochody z prowadzonej działalności naukowej, popularnonaukowej (kongresy, konferencje krajowe i
międzynarodowe, odczyty itp.), stałych i okolicznościowych wydawnictw, wystaw itp.;
f ) dotacje i darowizny towarzystw i fundacji krajowych i międzynarodowych.

§29.

Dochody z imprez publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je zorganizowano. Z funduszów Towarzystwa mogą być finansowane także inne zadania, związane z upowszechnianiem wiedzy przyrodniczej i wszelkimi działaniami na rzecz ochrony przyrody. Z funduszów Towarzystwa mogą być przyznawane stypendia naukowe oraz opłacane uczestnictwo w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych (w miarę posiadanych możliwości). Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Towarzystwa, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej. W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia spadku lub darowizny.

§30.

Wszelkie dochody mogą być wykorzystane jedynie na cele statutowe Towarzystwa. Zarząd Główny może przekazywać swoje zasoby na nagrody dla laureatów konkursów ogłaszanych przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.

§31.

Majątek Towarzystwa:
a) nie może służyć do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków
Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) nie może być przekazywany na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) nie może być wykorzystywany na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;
d) nie może służyć do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. Oddziały Towarzystwa.

§32.

W celu realizacji zadań Towarzystwa powstają w poszczególnych miejscowościach oddziały Towarzystwa o zasięgu ustalonym w uzgodnieniu z Zarządem Głównym. Nowy oddział musi liczyć co najmniej 20 osób. Gdy liczba jego członków spadnie poniżej 15 Zarząd Główny może rozwiązać oddział, a pozostali członkowie deklarują przynależność do innego oddziału.

§33.

Władzami oddziału są: Walne Zgromadzenie Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału. Walne Zgromadzenie Oddziału wybiera Zarząd Oddziału w składzie: prezes, jego zastępca, sekretarz, skarbnik i tylu członków ilu uzna za potrzebne. Władzą kontrolną oddziału jest Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana przez Walne Zgromadzenie Oddziału w składzie: przewodniczący, zastępca i co najmniej jeden członek komisji. Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje pod względem formalnym księgowość i wydatkowanie funduszy oddziału. Jest zobowiązana do sprawdzenia rocznych zamknięć rachunkowych i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wniosku o udzieleniu lub odmówienie absolutorium Zarządowi Oddziału. Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału raz na trzy lata przed Walnym Zgromadzeniem celem wysłuchania i omówienia sprawozdania Zarządu, wyboru nowego zarządu i Komisji Rewizyjnej na trzyletnią kadencje i wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Prawomocne uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, w obecności połowy członków oddziału. W przypadku braku quorum Zgromadzenie zwołane w drugim terminie podejmuje prawomocne uchwały niezależnie od liczby obecnych. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 3 członków.

§34.

Zarząd Oddziału zawiadamia Zarząd Główny Towarzystwa o liczbie swoich członków raz na rok. Na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa przedkłada Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności oddziału, jego stanu finansowego itd. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, w obecności prezesa lub jego zastępcy. Obowiązkiem oddziałów jest ścisła współpraca z Komitetami Okręgowymi Olimpiady Biologicznej działającymi na ich terenie.

§35.

Obowiązkiem każdego Oddziału jest przedkładanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z rocznej działalności, planu oddziału oraz jego preliminarza budżetowego.

VII. Sekcje Towarzystwa.

§36.

W celu realizacji zadań statutowych Towarzystwo może powoływać tematyczne sekcje o zasięgu ogólnopolskim. Członkowie sekcji odbywają Zjazdy przynajmniej raz w roku. Sekcją Towarzystwa kieruje Przewodniczący Sekcji wybrany w jawnym głosowaniu na okres trzech lat przez członków sekcji. Członkowie sekcji są członkami Towarzystwa.

§37.

Obowiązkiem każdej Sekcji jest przedkładanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z rocznej działalności, planu Sekcji oraz jej preliminarza budżetowego. Sekcje które się z tego nie wywiązują, podlegają rozwiązaniu przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

VIII. Rozwiązanie Towarzystwa.

§38.

Rozwiązanie Towarzystwa i zmiana statutu może nastąpić jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej zgodnie z przepisami § 18. i § 19. oraz zawierającej postanowienia o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestrową.

Translate »